Xuất phát từ nhu cầu học tập của các sinh viên kỹ thuật, cũng như nhu cầu của các kỹ sư cần có tài liệu để tham khảo và ứng dụng thực tiễn vào học tâp, xây dựng, sản xuất. Vì vậy sự ra đời của trang filebanvethietke.com  góp phần công sức đáp ứng nhu cầu của các bạn kỹ thuật, làm phong phú số lượng, chủng loai có sẵn trong thị trường. Một số bản vẽ chỉ để học tập cho các bạn sinh viên, một số khác có thể đem vào sản xuất vì vậy sử dụng dữ liệu của chúng tôi cung cấp với mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình ứng dụng của các ban. Do số lượng bản vẽ rất nhiều và chúng tôi có 1 đội ngũ kỹ thuật viên nhỏ chỉ đáp ứng được phần nào sự kiểm duyệt bản vẽ. Một số tài liệu chúng tôi chia sẻ miễn phí và số khác chúng tôi thu phí với mục đích để có chi phí duy trì công việc cho đội ngũ các kỹ thuật viên.